Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over “de door België opgeleide bataljons in Congo”