Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers, wat betreft de invoering van een onverenigbaarheid tussen het mandaat van lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het mandaat van burgemeester van een gemeente met meer dan 50 000 inwoners. (ingediend door de heren Servais Verherstraeten en Wouter Beke).

Raadpleeg de tekst hier.