Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over “de militaire samenwerking met de Democratische Republiek Congo”

Raadpleeg de vraag hier.