Geef kinderen het recht om hun afstammingsinfo te kennen

Els Van Hoof roept het parlement op om haar wetsvoorstel te stemmen waardoor het voor donorkinderen mogelijk wordt om de identiteit van hun donor te kennen. “Wij willen de rechten van het kind centraal stellen.”, zegt initiatiefnemer Van Hoof. “Kinderen die verwekt zijn met donormateriaal hebben het recht om hun identiteit uit te oefenen. De huidige wetgeving volstaat op dit moment niet om dat te garanderen.”.

Het wetsvoorstel dateert van 2015 en wijzigt de wet op de medisch begeleide voortplanting van 2007. Van Hoof ging niet zomaar over één nacht ijs. Ze verwijst naar de hoorzittingen in de Kamer over het thema en bestudeerde de wetgeving in het buitenland. “Zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk hebben de anonimiteit afgeschaft.”, verklaart de Leuvense politica. Ze gaat verder: “Ook de internationale verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Kinderrechtenverdrag verdedigen het (grond)recht van kinderen om hun afstammingsinfo te kennen. Verder spraak de Kinderrechtencommissaris zich hier reeds over uit. Los van deze verdragen, zijn er natuurlijk ook de talrijke getuigenissen van kinderen die zich geconfronteerd zien met de onmogelijkheid om op een volwaarde manier hun identiteit te vestigen.”.

 

Concreet wordt de verplichte anonimiteit geschrapt. In het voorstel-Van Hoof wordt die vervangen door de eenduidige keuze voor identificeerbare donoren. Vanaf 12 jaar zou een kind niet-identificeerbare gegevens kunnen opvragen. Wanneer het kind meerderjarig wordt, kunnen ook  identificeerbare gegevens verkregen worden. De desbetreffende donoren kunnen bezwaar aantekenen, maar moeten dat telkens motiveren. “In principe gaat de vraag van het kind voor. Een onafhankelijke instantie weegt de belangen die door de donor worden ingeroepen om anoniem te blijven af tegen het belang van het kind. Enkel ingeval van zwaarwichtige redenen kan die instantie beletten dat de identiteit wordt vrijgegeven.”, legt Van Hoof uit.

 

Fertiliteitscentra zouden alle gegevens over donoren en verwekte kinderen moeten overmaken aan een nog op te richten Federaal agentschap voor donorgegevens. Het Agentschap zou die gegevens beheren, de aanvragen verwerken en contact tussen donor en donorkind ondersteunen. “Het is van cruciaal belang dat er een adequate psychologische omkadering bestaat voor donorkinderen en wensouders nadat het kind geboren is. Dat kan bijvoorbeeld in de periode waarin ze het kind stapsgewijs op de hoogte brengen van zijn of haar ontstaansgeschiedenis, maar eveneens bij een mogelijke contactname tussen donor en kind.”, aldus de CD&V-Volksvertegenwoordiger. Ze wijst er wel op dat het verkrijgen van identiteitsgegevens geen recht op contact inhoudt. Zonder toestemming van de donor zal er geen ontmoeting plaatsvinden.

 

Aan de situatie van wie tot nog toe heeft gedoneerd, verandert er niets. “Om mensen toch te helpen, moet binnen het Agentschap ook een databank worden opgericht, waar op vrijwillige basis DNA-profielen van donoren en donorkinderen worden bewaard. Ook halfbroers en halfzussen kunnen elkaar zo op het spoor komen.”, besluit Van Hoof.