“Van Overtveldt neemt quota beursgenoteerde bedrijven niet serieus genoeg”

België scoort wereldwijd weer slechter op gelijkheid M/V en zakt naar de de 31ste plaats van de Global Gender Gap Index van het Wereld Economisch Forum, terwijl we vorig jaar nog 24ste waren. Het glazen plafond is nog erg aanwezig zo blijkt uit het rapport. Twee op drie topfuncties in bedrijven worden bezet door mannen.

Het federaal Parlement nam nochtans op 28 juli 2011 de zogenaamde Quotawet aan. Deze wet garandeert de minimale vertegenwoordiging van een derde van elk geslacht in de raad van bestuur van sommige economische overheidsbedrijven, de Nationale Loterij en beursgenoteerde vennootschappen. De Nationale Loterij en de economische overheidsbedrijven zijn sinds 1 januari 2012 verplicht om minstens een derde vrouwen op te nemen in hun raad van bestuur. Voor grote beursgenoteerde bedrijven zijn de quota echter pas in werking getreden op 1 januari of 1 juli 2017, afhankelijk van het moment waarop hun boekjaar eindigt (resp. in december of in juni).

De toezichthoudende minister, Minister van Financiën Johan Van Overtveldt kan echter nauwelijks recente cijfers geven over de huidige stand van zaken van de navolging van de quota bij de beurgenoteerde vennootschappen. Bovendien is hij niet van plan om mogelijkse initiatieven te nemen tot bijsturing. Hij wil hiervoor wachten op de wettelijke evaluatie die voorzien is voor twaalf jaar na de bekendmaking van de quota in het Belgisch Staatsblad.”, dit blijkt uit een schriftelijke vraag van federaal Volksvertegenwoordiger Els Van Hoof.

Niet meten, is niet willen weten,” stelt Kamerlid Van Hoof. “Nochtans weten we uit onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen dat de quota werken en dat veel bedrijven zeer tevreden zijn met de evoluties in hun raden van bestuur.Zo toonde onderzoek van het IGVM uit 2016 aan dat het aantal vrouwen in de raden van bestuur spectaculair is gestegen. Zo steeg het percentage van vrouwen in raden van bestuur van 8,2% in 2008 naar 21,6% in 2016. Het aantal bedrijven dat voldeed aan de quota steeg van 9,7% naar 38,7% in 2016.We hebben echter geen recentere cijfers. Vooral met het oog op de inwerkingtreding van de quota voor grote beursgenoteerde bedrijven in januari en juli van dit jaar, is dit zeer jammer,” aldus het CD&V Kamerlid.

Els Van Hoof roept daarom minister Van Overtveldt op om de quota in beursgenoteerde bedrijven serieus te nemen. “Hij moet meten én weten welke bedrijven de verplichtingen van de Quotawet niet naleven. Want meer gendergelijkheid aan de top van bedrijven is een goede zaak. Dit zowel voor de gendergelijkheid in onze samenleving als voor de bedrijven zelf,” aldus Van Hoof. Onderzoek heeft het immers herhaaldelijk aangetoond: een diverser bestuur neemt betere beslissingen.

De wet voorziet in twee types sancties voor de ondernemingen die de wettelijke verplichtingen niet naleven:

–     De eerste sanctie beoogt de nietigheid van de benoeming van de bestuurder die behoort tot het in de raad van bestuur oververtegenwoordigde geslacht.

–     De tweede sanctie betreft de schorsing, voor alle bestuurders, van ieder financieel of ander voordeel tot de samenstelling van de raad van bestuur in         overeenstemming is met de wet.

Als we niet weten in welke bedrijven het fout loopt en waarom, dan kunnen we niet bijsturen of initiatieven nemen om deze bedrijven te ondersteunen bij het gendergelijker maken van hun raden van bestuur. En ik ben alleszins niet van plan om hiermee te wachten tot 2023. Daarom roept het parlementslid op om de nodige uitvoeringsmaatregelen te voorzien.”