Breid spreekrecht zorgverleners en medici uit in strijd tegen genitale verminking

Voorstellen krijgen positief advies in commissie Justitie

Vandaag lezen we in De Standaard dat 8.600 meisjes een risico lopen op genitale verminking. Het aantal betrokken vrouwen ligt driemaal hoger dan tien jaar geleden. Verontrustende cijfers die CD&V-Kamerlid Els Van Hoof helaas niet verbazen. Migratie is daarin een bepalende factor. “Tussen 2014 en 2016 kregen 1.014 vrouwen in België asiel wegens een risico op vrouwelijke genitale verminking (VGV).”, zegt Van Hoof (CD&V. Van Hoof: “De meldcode is een goede eerste stap, maar niet voldoende om deze barbaarse praktijken grondiger uit te roeien. Ik pleit voor een gendersensitief asielbeleid en een intensieve opvolging van meisjes en vrouwen die risico lopen. We willen de huidige regelgeving omtrent het spreekrecht van medici en zorgverstrekkers ook uitbreiden. Verder pleiten we voor een verplichte registratie in het medisch dossier van het slachtoffer.”, licht Van Hoof toe. Haar twee wetsvoorstellen kregen een positief advies en in de commissie Justitie en worden geagendeerd in de commissie Volksgezondheid. “De praktijk van genitale verminking kunnen en zullen we niet en nooit tolereren. Ik reken op steun van de coalitiepartners.”, voegt Van Hoof toe.

Bescherming voor meer dan 1000 meisjes en vrouwen

De cijfers tonen aan dat jaarlijks enkele honderden vrouwen in België asiel krijgen omdat ze risico lopen op VGV. In 2014 ging het om 356 vrouwen, in 2015 waren er 367 goedgekeurde asielaanvragen en in 2016 kregen ten slotte 291 vrouwen bescherming op basis van genitale verminking. In totaal gaat het dus om meer dan 1000 meisjes en vrouwen. De meesten zijn afkomstig uit Guinée (604) en Somalië (134). Het gaat vooral om vrouwen uit Afrikaanse landen, al zijn er ook enkele slachtoffers uit Afghanistan, Iran en Macedonië. Van Hoof: “Voor alle duidelijkheid: deze cijfers gaan dus niet om het aantal gevallen genitale verminking, dat cijfer ligt helaas veel hoger, maar om het aantal vrouwen dat in België bescherming kreeg wegens een risico op VGV.”.

Wetgevend initiatief

Els Van Hoof heeft twee wetsvoorstellen klaar om een betere bestrijding van VGV mogelijk te maken. Met die voorstellen is Van Hoof niet aan haar proefstuk toe. “Een eerste wetsvoorstel wil de huidige regelgeving rond het bestaande spreekrecht in het geval van VGV uitbreiden.”, zegt Van Hoof. Momenteel is het doorbreken van het beroepsgeheim alleen van toepassing bij de vaststelling van VGV bij minderjarigen of bij vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden. “Die beperking willen we uit de wet halen. Zorgverleners en medici zullen in de toekomst altijd een spreekrecht hebben, ongeacht de leeftijd of positie waarin het slachtoffer zich bevindt”, licht de CD&V-politica toe. Verschillende getuigenissen bevestigen dat ook artsen en gynaecologen die professioneel actief zijn in België reeds meerdere vragen hebben gekregen om na een bevalling over te gaan tot herinfibulatie, het opnieuw dichtnaaien van een vrouw na bevalling. Deze herinfibulatie valt onder het misdrijf van artikel 409 van het Strafwetboek.

 

Het tweede voorstel betreft het verplicht registreren van de vaststelling VGV in het medisch dossier van een slachtoffer of patiënt. “Momenteel gebeurt er in meeste ziekenhuizen van dit land geen accurate en consequente registratie van VGV. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het momenteel niet mogelijk accuraat statistisch onderzoek te doen naar VGV. Daarnaast bemoeilijkt dit ook het preventief optreden tegen VGV. Verplichte registratie kan ons hierbij helpen.”, verklaart Van Hoof. Nederland en Frankrijk kennen al een registratiesysteem voor VGV. In België gebeurt dit vooralsnog alleen op een consequente manier in de twee bestaande referentiecentra te Sint-Pieter en Gent. “Het is onze bedoeling nu een nieuwe stap voorwaarts te zetten om potentiele slachtoffers beter te kunnen beschermen. We moeten duidelijk maken dat we dit soort barbaarse praktijken niet en nooit zullen tolereren.”, besluit Van Hoof.

Meer info
Els Van Hoof: 0474/52.68.18

Achtergrond

Els Van Hoof (CD&V) zet de problematiek van VGV reeds jaar en dag op de politieke agenda. Met deze wetsvoorstellen is ze niet aan haar proefstuk toe. In 2013-2014 zorgde haar inzet ervoor dat het promoten van genitale verminking strafbaar werd.