PRIVACYVERKLARING VAN DE CD&V-FRACTIE IN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Dit is de privacyverklaring van de CD&V-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers, Natieplein 2, 1008 Brussel. De CD&V-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers is conform haar statuten verbonden met de politieke partij CD&V, die wordt gestructureerd onder de vzw Unitas, met maatschappelijke zetel te Wetstraat 89, 1040 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0414.749.234 (hieronder verder omschreven als “CD&V-partijsecretariaat”). De CD&V-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers is samengesteld uit alle parlementsleden van de Kamer van volksvertegenwoordigers die tot de CD&V-fractie behoren.

Kerntaken van de CD&V-fractie en haar leden in de Kamer van volksvertegenwoordigers:

 • controle van de uitvoerende macht;
 • wetgevend werk en goedkeuring begrotingen en rekeningen;
 • geeft invulling aan het parlementaire werk op basis van een christendemocratische visie op de ontwikkeling van de samenleving, onder meer door het indienen van wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie;
 • communiceert het beleid en de politieke keuzes naar CD&V-leden en sympathisanten.

De CD&V-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers en haar leden hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verwerken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Aangezien we een kleine organisatie zijn, is er conform de verordening geen “functionaris voor gegevensbescherming” (of “DPO”) vereist. U kunt met vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw gegevens steeds terecht op het secretariaat van de CD&V-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers, Natieplein 2, 1008 Brussel of fractie@kamer.cdenv.be.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De CD&V-fractie en haar leden houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • geven iedereen bij iedere elektronische nieuwsbrief de mogelijkheid om zich uit het bestand te laten schrappen.

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens? (verwerkingsdoeleinden)

We verwerken onderstaande persoonsgegevens op basis van actieve toestemming en/of gerechtvaardigd belang conform de privacyverordening :

 • om u informatie te vertrekken over het politiek werk van de leden van de CD&V-Kamerfractie
 • om politieke actualiteiten en beleid te duiden en u te informeren over activiteiten te ondersteuning van de politieke werking van de CD&V-Kamerfractie of van haar leden
 • om u uit te nodigen voor studiedagen en netwerkmomenten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen, deze opslaan en verwerken. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in een digitale, beveiligde omgeving. Enkel de gegevens die door u worden aangeleverd, zullen door ons worden verwerkt.

We verwerken volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam, voornaam, e-mailadres en postadres
 • Specifieke beleidsdomeinen

We verzamelen gegevens over de specifieke beleidsdomeinen waarvoor iemand interesse heeft op basis van haar of zijn uitdrukkelijke toestemming. Deze beleidsdomeinen zijn in lijn met de bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de federale regering.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, worden niet doorgegeven aan derden, tenzij aan de politieke partij CD&V en de fracties van CD&V in de andere parlementaire assemblees voor zover ze enkel worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

We doen een beroep op dienstverlening van anderen waarbij persoonsgegevens verwerkt worden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het versturen van nieuwsbrieven. Wij sluiten met elke derde die persoonsgegevens verwerkt waarvoor wij verantwoordelijk zijn een verwerkersovereenkomst af. Aan de hand van deze overeenkomst maken wij met hen de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

We maken geen gebruik van cookies, tracking, google analytics. We kunnen wel nagaan welke elektronische nieuwsbrieven door de ontvangers werden geopend en welke items van elektronische nieuwsbrieven door de ontvangers werden geopend.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht de gevraagde gegevens door te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

CD&V bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden bewaard tot twee jaar na het laatste jaar na het laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de CD&V-fractie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe u contact met ons kan opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of in opdracht van uzelf rechtstreeks aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover rechtstreeks contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

We kunnen onze privacyverklaring op elk moment wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aangekondigd worden op onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail naar fractie@kamer.cdenv.be als u deze wilt raadplegen.