CD&V heeft in de plenaire vergadering van de Kamer een reeks amendementen ingediend op het wetsvoorstel ter versoepeling van de abortuswetgeving. We hebben fundamentele problemen met het voorstel zoals het nu voorligt. Met onze aanpassingen willen we kwetsbare vrouwen beter beschermen. We voorzien opnieuw een degelijke informatieve omkadering voor vrouwen die een zwangerschap wensen af te breken. Zo willen we de verplichte informatieverstrekking tot mogelijke alternatieven en preventie, opnieuw in de wet inschrijven. Ook wil ik artsen opnieuw responsabiliseren. Het huidige voorstel leidt tot een situatie van straffeloosheid. Artsen die bewust onwettige zwangerschapsonderbrekingen uitvoeren kunnen met het huidige wetsvoorstel niet langer strafrechtelijk vervolgd worden. Verder herhaalt ik in een amendement de vraag naar een grondige wetenschappelijke evaluatie van de abortuswetgeving. Laat de wetenschap eerst spreken, voor we deze belangrijke wetgeving halsoverkop aanpassen. CD&V heeft de amendementen nu voorgelegd aan de Raad van State. Beluister via deze link het interview hierover bij Radio 1 in de Ochtend.

De CD&V-fractie had in de commissie eerder haar bezwaren geuit over de voorgestelde wetswijziging. Zo luidde de kritiek dat artsen en wetenschappers onvoldoende gehoord zijn. Het snelle opbod is ongepast. Dergelijke verregaande wijzigingen vragen een grondig maatschappelijk debat. Op welke wetenschappelijke basis heeft men de grens gesteld om de termijn te verlengen naar achttien weken? Ideologie primeert hier op de zorg voor kwetsbare vrouwen. In één van de amendementen wil ik de termijn terugbrengen naar twaalf weken.

Objectief onderzoek

Volgens mij is er net nood aan objectief onderzoek om de noden van vrouwen in kaart te brengen. Vandaag hebben we nagenoeg geen betrouwbare informatie over het aantal of profiel van de Belgische vrouwen die na 12 weken zwangerschap naar Nederland trekken voor een abortus. Eén van de amendementen bepaalt dat de wetswijzigingen pas in werking treden zes maanden na de overhandiging van een evaluatierapport. Het is niet verstandig om te oordelen zonder objectieve gegevens. Over wetgeving over leven en dood beslis je niet lichtzinnig. Laten we in plaats daarvan samen uitzoeken waarom we hen niet voor de 12 weken zwangerschap in België konden en kunnen helpen.

Bedenktijd

Een ander amendement wil de bedenktijd voor een zwangerschapsafbreking terugbrengen naar zes dagen. De wetswijziging zou deze tot 48 uur verkorten. De verkorting lijkt arbitrair bepaald. Dit is voor vrouwen één van de moeilijkste keuzes in hun leven. We moeten hen voldoende tijd gunnen en overhaast vermijden. Ik verwijs naar de hoorzittingen die in 2018 plaatsvonden. Uit de hoorzittingen bleek dat een voldoende wachttermijn belangrijk is  voor vrouwen die worstelen met hun keuze. Zelfs de abortuscentra erkennen dat vrouwen  familiedruk ervaren om toch maar over te gaan tot  abortus, en benadrukken hoe moeilijk het is voor  sommige onder hen om een dergelijke beslissing te nemen en de gevolgen van hun keuze op de lange termijn onder ogen te zien.

Informatieve omkadering en begeleiding

Twee amendementen hebben het doel om verplichte informatieverstrekking tot mogelijke alternatieven en preventie zoals info rond contraceptie, opnieuw inschrijven in de wet. Het is absurd te stellen dat de wetswijziging kwetsbare vrouwen zou steunen door hen belangrijke informatie te ontzeggen. Het tegendeel is waar. Vrouwen hebben in het maken van deze moeilijk keuze recht op informatie over hun rechten, bijstand en voordelen, de verschillende opvangmogelijkheden voor het ongeboren kind en informatie met betrekking tot middelen om een zwangerschap te voorkomen. Ze moeten vrij zijn in hun keuze, maar ook voldoende inlichtingen aangeboden krijgen.

Preventie is cruciaal. Voor 1 op 3 vrouwen die een abortus laat uitvoeren, was dit niet de eerste keer, de gemiddelde leeftijd is 28,5 en meer dan 70% neemt geen of onregelmatig anticonceptie.  Als je weet dat anticonceptie recent maar werd terugbetaald wordt tot de leeftijd van 21, is er een link tussen het gebrek aan preventie en de keuze voor een zwangerschapsafbreking. De Evaluatiecommissie benadrukte in haar laatste verslag de paradox dat abortus minder kost dan het gebruik van anticonceptie, wat preventie belemmert. Voor een vrouw kost een abortus in België ongeveer €3,60. Abortus mag geen alternatief worden voor contraceptie.

Straffeloosheid tegengaan

Een arts die wetens en willens buiten de wettelijke voorwaarden een zwangerschap afbreekt, zou door het wetswijziging niet meer strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Van Hoof diende daarom amendementen in om onwettelijke zwangerschapsafbrekingen opnieuw strafbaar te stellen. Wat voorligt zal ontaarden in een situatie van straffeloosheid. Het holt elke bepaling van een maximumtermijn uit. Het inschrijven van sancties leidt tot responsabilisering. Het zorgt ervoor dat men zich bewust blijft van de ernst van de situatie.