CD&V-Kamerlid Els Van Hoof heeft een wetsvoorstel ingediend om van psychologisch consulent een erkend geestelijk gezondheidszorgberoep te maken. Psychologische consulenten zijn zorgverleners met een professionele bachelor in toegepaste psychologie. Zij kunnen  psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten ondersteunen bij milde psychische problemen.

Van Hoof: “Met een tweede golf en mogelijke nieuwe inperkingen van ons sociaal leven in het verschiet, blijft geestelijke gezondheidszorg voor CD&V prioritair. Een warme, geborgen samenleving moet oplossingen en perspectieven bieden voor dit onzichtbare psychische leed. Door de erkenning van psychologische consulenten kunnen we geestelijke zorgverleners gerichter inzetten. Dit zal leiden tot vlottere, toegankelijkere en goedkopere zorgverlening voor de patiënt.”

In België wordt één op drie personen (32%) van 15 jaar en ouder, op een bepaald moment in hun leven geconfronteerd met psychische moeilijkheden. Het preventief en vroegtijdig inzetten op psychisch welzijn kan dan ook heel wat problemen voorkomen en de daaruit volgende maatschappelijke kost verlagen.

Om het zorgaanbod toegankelijker en efficiënter te organiseren, wil Van Hoof psychologisch consulent laten erkennen als geestelijk gezondheidszorgberoep. De gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen uit 2015 legde al de basis voor die erkenning van ondersteunende GGZ-professionals. Helaas werden deze ondersteunende beroepen nog altijd niet verder gedefinieerd of geconcretiseerd. Zij kunnen zorgprofessionals als de klinisch psycholoog en de klinische orthopedagoog (beiden erkend sinds 2014) ondersteunen. Zo kunnen autonome gezondheidszorgbeoefenaars (meer bepaald artsen, klinische psychologen, klinische orthopedagogen en de autonome beoefenaars van de psychotherapie) taken uitbesteden aan de psychologisch consulent bij veel voorkomende beginnende tot milde psychische problemen. Door in te zetten op het multidisciplinaire teams kunnen alle GGZ-professionals gerichter ingezet worden.

In Vlaanderen zou de erkenning van de psychologisch consulent als ondersteunend GGZ-beroep vooral heel goed nieuws zijn voor de vele afgestudeerden en huidige studenten Toegepaste Psychologie. Zo volgen vandaag nog meer dan 2000 studenten aan Vlaamse hogescholen de Professionele Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie. “Met mijn wetsvoorstel wil ik ervoor zorgen dat de studenten die hun opleiding toegepaste psychologie succesvol beëindigen toegang hebben tot de beroepstitel van psychologisch consulent als ondersteunend GGZ-beroep. Vandaag handelen ze nog steeds buiten het wettelijk kader van de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Dit terwijl er heel wat ondersteunende GGZ-taken zijn die de Professionele Bachelors in de Toegepaste Psychologie op het terrein al uitvoeren. 

Geestelijke gezondheidszorg moet een prioriteit blijven deze legislatuur. De coronacrisis is nog lang niet voorbij en ook de impact op het mentale welzijn zal nog lang nazinderen. Ik ben zeer opgetogen dat mijn resolutie om de drempels voor de terugbetaling van geestelijke gezondheidszorg weg te werken, is opgenomen in het regeerakkoord. Dit wetsvoorstel timmert verder aan een toegankelijke, betaalbare zorg voor alle psychische patiënten in onze samenleving.”

De taak van psychologische consulent

De psychologisch consulent heeft meervoudige taken.

  • De consulent staat in voor het onthaal en de intake van de zorggebruiker, de familie en naasten met een hulpvraag.
  • Daarnaast voert de consulent toevertrouwde psychodiagnostische handelingen uit en ondersteunt de autonome beroepsbeoefenaars bij het stellen van een psychodiagnose.
  • De psychologisch consulent observeert, herkent en legt het psychisch functioneren van de zorggebruiker vast en vertaalt deze in psychologische evaluatie.
  • De psychologisch consulent staat de beroepsbeoefenaars die op autonome wijze de psychotherapie uitoefenen, alsook de autonome beoefenaars van de psychotherapie, bij in het behouden, het verbeteren of het herstellen van het psychisch welzijn van de zorggebruiker door toevertrouwde counselende of coachende handelingen uit te voeren.
  • De psychologisch consulent kan op adequate manier doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. 

Het beroep van psychologisch consulent mag slechts worden uitgeoefend door personen die houder zijn van een diploma dat een opleiding bekroont, die overeenstemt met een opleiding in het kader van een hoger onderwijs van niveau 6 van het Europees kwalificatiekader (EKK), overeenstemmend met minstens 180 ECTS studiepunten. Dat is een diploma professionele bachelor toegepaste psychologie.